Nieuws uit de raadscommissies

Raadscommissie Dienstverlening en Economie

De leden van deze raadscommissie spraken vooral over twee onderwerpen.

De Catamaran

De vergadering begon met mededelingen van wethouder Van Cappelle over de stand van zaken met betrekking tot de aangekondigde sluiting van basisschool De Catamaran aan de Hermitage in de wijk Schollevaar. De wethouder meldde dat na de raadsvergadering van 27 maart er nog (mislukte) pogingen zijn gedaan om te komen tot een convenant met het schoolbestuur van BLICK op onderwijs om de school open te houden. Mede gelet op de motie die de raad heeft aangenomen om alles in het werk te stellen de Catamaran open te houden, heeft het college een kort geding aangespannen bij de rechtbank. De zitting is op 18 april.

Subsidieregeling aanjagen transformatie in het sociale domein

Nadat de gemeenten in 2015 nieuwe taken hebben gekregen op het terrein van zorg, jeugdzorg en economische participatie van inwoners, is het de bedoeling de komende jaren een maatschappelijke omslag te bereiken. Waarbij bijvoorbeeld meer wordt bereikt in preventie van dure (jeugd)zorg, meer zelfredzaamheid en participatie in de samenleving en meer samenhang in het geven van zorg. Dit heet de transformatie in het sociale domein.

Om dit in Capelle te bevorderen – en ideeën daarvoor niet alleen te laten komen vanuit het gemeentehuis, maar ook vanuit bijvoorbeeld de Capellenaren zelf – besloot de raad al eerder jaarlijks een bedrag € 450.000,– te reserveren om vernieuwing aan te jagen. De raadscommissie stemde in met het idee van het college om jaarlijks van het genoemde totaalbedrag maximaal € 300.000,- beschikbaar te stellen voor subsidie aan nieuwe ideeën op dit terrein.

Raadscommissie Bestuur, Veiligheid en Middelen

In de vergadering van deze raadscommissie is over een aantal onderwerpen gesproken.

Reserves en voorzieningen

Uit de door de raad vastgestelde Financiële Verordening Capelle aan den IJssel 2016 volgt, dat het college minimaal eenmaal per raadsperiode een nota Reserves en Voorzieningen aanbiedt. Hierdoor stelt de gemeenteraad kaders/uitgangspunten vast over hoe het gemeentebestuur omgaat met reserves, voorzieningen, risicomanagement en weerstandsvermogen. De uiteindelijke conclusie is dat in de nota duidelijker wordt vermeld wat de criteria zijn om een reserve op te heffen en dat de reserve Rekenkamer niet wordt opgeheven. De fractie van de ChristenUnie zal mogelijk met een amendement komen. Daarom wordt het voorstel als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 29 mei.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

De raadscommissie besprak de ontwerpbegroting van de Metropoolregio 2018. Via deze begroting informeert de Metropoolregio de gemeenteraad over de activiteiten en de eventuele financiële consequenties daarvan voor onze gemeente. Voordat de begroting definitief door het Algemeen Bestuur van de MRDH wordt vastgesteld heeft de gemeente de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. De commissie adviseert om geen zienswijze in te dienen, met de kanttekening dat voor de begroting 2019 er wel een nadere onderverdeling in diverse posten van het begrote bedrag wordt gemaakt. Het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 29 mei a.s. Daarnaast adviseerde de raadscommissie om de beleidsnota reserves, voorzieningen fondsen van de Metropoolregio 2017 als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 29 mei en geen zienswijze in te dienen.

Raadscommissie Stadsontwikkeling en -Beheer

Deze raadscommissie vergaderde over de volgende onderwerpen.

Meidoornveld

Op 13 maart vergaderde deze raadscommissie over het toevoegen van openbare grond aan particuliere tuinen van de aangrenzende woningen van Meidoornveld 119 en 144. De raadcommissie wilde meer informatie over de afweging van Havensteder. Havensteder heeft deze informatie gegeven en dus spreekt de commissie er nu opnieuw over.

Vier inwoners maakten gebruik van het inspreekrecht en zijn voor- of tegenstanders van het trekken van openbaar groen bij tuinen. Het stuk openbaar groen dat bij Meidoornveld 119 is gevoegd, is gebeurd onder het overgangsrecht en de commissie wil dat zo laten. Over het onttrekken van openbaar gebied bij de tuin Meidoornveld 144 is de commissie verdeeld. De leden van de raadscommissie vinden het vervelend dat de buurt er verschillend in staat. En dat het zo ver heeft moeten komen dat de gemeenteraad hier nu een beslissing over moet nemen. Zij vinden niet dat zij de rol van scheidsrechter moeten spelen en hopen dat de bewoners er onderling en samen met Havensteder uitkomen. Wellicht kan de gemeente hierbij helpen. De VVD en Leefbaar Capelle vinden echter wel dat de gemeenteraad in kan stemmen met een wijziging van het bestemmingsplan, zodat het mogelijk wordt gemaakt om een deel van het brandpad in het Meidoornveld toe te voegen aan de tuinen van de aangrenzende woningen. De SP en D66 twijfelen, het CDA wil terug naar het oude bestemmingsplan. De ChristenUnie, PvdA en SGP willen de huidige procedure niet verder zetten en deze zaak, pleintje 2, terug leggen bij Havensteder.

Leefbaar Capelle veronderstelt dat de groene strookjes die er nu nog zijn, groen blijven. De ChristenUnie en de SGP menen dat als andere bewoners straks beroep doen op het onttrekken van openbare ruimte om toe te voegen aan hun tuin, Havensteder dat niet kan weigeren. Wethouder Van Sluis verschaft voor de komende raadsvergadering helderheid over de juridische mogelijkheden van het door Havensteder contractueel laten vastleggen dat de nog aanwezige groenstrookjes groen blijven. De raadscommissie adviseert de ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor herinrichting van openbaar gebied Meidoornveld te bespreken tijdens de raadsvergadering van 29 mei.

Gebiedspaspoort Meeuwensingel

Het gebiedspaspoort is eerder al besproken. Het betreft onder andere de bouw van 170 woningen en een nieuw cluster aan maatschappelijke voorzieningen. Wethouder Van Sluis zegt toe dat als integrale gebiedsontwikkeling niet mogelijk is – door bijvoorbeeld het afhaken van externe partijen als Amvest (vastgoedontwikkeling), het niet tot stand komen van de sporthalcombinatie en of geen nieuwbouw van scholen (waar de raad later nog over beslist in het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs) – de buurt opnieuw mag meedenken en de gemeenteraad opnieuw de kaders van gebiedspaspoort Meeuwensingel vaststelt. Tevens belooft de wethouder op verzoek van het CDA de invloed van de markantheid van het kerkgebouw de Hoeksteen op het gebied Meeuwensingel, te noemen in het gebiedspaspoort. Ook de verkeersknelpunten die eerder zijn aangekaart worden opgepakt. Mocht er rond de datum van de raadsvergadering van 29 mei, voor de PvdA of de SGP nog onzekerheid zijn omtrent de projectontwikkeling door externe partijen, dan wordt het gebiedspaspoort Meeuwensingel tijdens de raadsvergadering besproken. Anders wordt het een hamerstuk.

Foto van het zorgcomplex d'AmandelhofConcept gebiedspaspoort Amandelpark

Het gebiedspaspoort beschrijft de ambitie voor de vernieuwing van het woon-zorgcomplex d’Amandelhof van Cedrah. Het complex is gebouwd in 1974 en voldoet niet meer aan de vraag van senioren en de zorgverlening anno 2017. De bedoeling is dat er een open en toegankelijk gebouw komt met een maatschappelijke functie en mooi past in een open en toegankelijk Amandelpark.

De raadscommissie is positief over de ambities en spelregels. Zij adviseert wel nog goed te kijken naar de parkeerplekken en de gevolgen voor de sociale cohesie en veiligheid bij het verder openbaar maken van het park. De SGP stelt voor om een pad aan te leggen aan de achterkant van het gebied, achter d’Amandelhof door naar de achterkant van de Wiekslag, zodat je goed kunt wandelen in het verborgen stuk groen. Wethouder Van Sluis onderzoekt of dit mogelijk is. De SGP stelt voor om het laaggelegen stukje grond in het Amandelpark in de winter op te spuiten met water om zo een schaatsbaan te creëren zonder 1 euro subsidie. Wethouder Van Sluis zegt dit toe en stelt voor om hier in de zomer een waterspeelplaats voor kinderen van te maken. De raadscommissie is enthousiast over meer belevenis in en van het park en ziet ook een theehuis wel zitten. Zij is blij te horen dat d’Amandelhof denkt aan de bouw van een theehuis en deze dan openbaar toegankelijk te maken voor iedereen. Deze wisselwerking past perfect in de ambities van het concept gebiedspaspoort.    

Hoven II

De gemeente en Havensteder werken gezamenlijk aan de herontwikkeling van de woningbouwlocatie Hoven II. De raadswerkgroep Wonen heeft in 2016 geadviseerd om als gemeente een actieve rol te pakken in de openbare ruimte rond de kwetsbare woningvoorraad, om innovatieve constructies aan te gaan én maatwerk toe te passen. Er is nu vanuit Havensteder de vraag gesteld om mee te werken aan een concrete businesscase en zo wordt er een directe relatie gelegd met investeringen in de kwetsbare woningvoorraad binnen de wooncomplexen Wiekslag, 747, de Hoeken en de Bongerd/Wingerd.

Havensteder wordt de mogelijkheid geboden om twee van de twaalf appartementencomplexen binnen Hoven II volledig te renoveren tot nieuwbouwkwaliteit voor de sociale woningvoorraad. Dit duurzaam hergebruik van de casco van de complexen zorgt ervoor dat een ontwikkelaar meer interesse heeft voor het slopen van de overige 10 complexen en daar opnieuw te bouwen. Er komt dan een gemengd toekomstbestendig door de gemeenteraad gewenst woonmilieu. De gemeente Capelle aan den IJssel neemt het openbaar gebied binnen de complexen Wiekslag, 747, de Hoeken en de Bongerd/Wingerd over van Havensteder en zorgt voor eigendom, beheer en onderhoud. De besparing die Havensteder hiermee realiseert in het onderhoud van het openbaar gebied, wordt ingezet voor Hoven II. De overname kost 1 euro, het jaarlijks onderhoud € 287.000 euro. Ruim 7 miljoen euro voor de 25 jaar dat het complex minimaal mee moet.

Een meerderheid van de raadscommissie is blij dat er beweging zit in de aanpak van de kwetsbare woningvoorraad. Het structurele bedrag van € 287.000 euro voor onderhoud buitenruimte vindt de commissie hoog en ze hoopt dat er andere/goedkope mogelijkheden voor het onderhoud zijn. De commissie wil wel de zekerheid dat Havensteder op hetzelfde moment beweegt als de gemeente. Een meerderheid worstelt met de discussie rond de percentages sociale woningvoorraad en wat er dan precies onder valt. Wethouder Van Sluis wil hier graag met de raadswerkgroep Wonen over in discussie. De SGP vraagt of er een prestatieafspraak in het uitvoeringsprogramma mee genomen kan worden over de energiewaarde van woningen. De wethouder geeft aan dat er gesproken is over gevelinstallatie en hij zal dat duidelijker laten terugkomen. Hij geeft tevens aan dat de € 287.000  jaarlijks het maximum is en dat als de gronden eigendom zijn van de gemeente er makkelijker gesproken kan worden over onderhoud groen door bijvoorbeeld bewoners.

Gecombineerde vergadering raadscommissies Dienstverlening en Economie en Stadsontwikkeling en –Beheer

In 2014 is het plan van aanpak Verhogen bezettingsgraad bedrijventerrein Rivium vastgesteld door de gemeenteraad. Daarin zijn veertien concrete activiteiten benoemd die erop gericht zijn om binnen deze collegeperiode een aantal knelpunten op het Rivium op te lossen en op die manier een bijdrage te leveren aan het verhogen van de bezettingsgraad. Focus lag daarbij vooral op het aantrekken van nieuwe kantoorgebruikers. De Riviummarinier is hier in 2014 mee aan de slag gegaan.

Foto bedrijventerrein Rivium fotograaf Frank de RooRivium Campus: strategie en koers gebiedspaspoort

Het college stelt nu dat het lastig is om het Rivium gevuld te krijgen als kantoorlocatie. Daarom consulteert het college nu de gecombineerde raadscommissie over de strategie om de aanpak te verbreden en in te zetten op transformatie van kantoorruimte naar andere functies, bijvoorbeeld wonen. De raadscommissie reageert wisselend op de plannen. De gemeenteraad kreeg jaren te horen dat het niet mogelijk was om op het Rivium te wonen en nu kan het ineens wel. En ook al kan het nu, moet je het wel willen? Wie wil daar wonen zonder de faciliteiten van boodschappen doen en ontspanning? Komt daar een campus voor studenten of is er een andere doelgroep? D66 en de ChristenUnie wijzen tevens op de windturbine die nu bij het Rivium staat en de woonfunctie waarschijnlijk niet makkelijker maakt. Volgens wethouder Van Sluis vragen marktpartijen aan de gemeente wat de mogelijkheden zijn om woningen te ontwikkelen en dat het de bedoeling is om in het gebiedspaspoort de kaders hiervoor vast te stellen om eventuele kansen te benutten.

De raadscommissie vraagt zich verder af waarom de grote bedrijven weg gaan op het Rivium? En is de leegstand wel het probleem van de gemeente? Natuurlijk heeft de gemeente geen baat bij leegstand, maar zij heeft er al veel tijd en geld aan besteed. Moet er niet breder gekeken worden dan enkel het Rivium, dan enkel Capelle?

D66 en Leefbaar Capelle willen graag kijken naar de vestiging van de internationale school in Fascinatio op het Rivium. Wethouder Faassen vindt dat een goed idee om onder de aandacht te brengen bij een handelsdelegatie uit China die over een paar maanden naar Capelle komt. Hij heeft enkel bedrijven gesproken die daar woningen willen ontwikkelen en geen mensen die daar willen wonen. Veel grote bedrijven gaan weg omdat de eigenaar van de panden grote vastgoedbedrijven in het buitenland zijn. Zij hebben geen interesse om een pand te verbouwen en geld te investeren in een kantoortuin. En de bedrijven op het Rivium die deze kantoortuin wel willen, zoeken hun pand dan elders. De SGP vraagt wat de gemeente op het Rivium kan bieden om bedrijven aan te trekken. Wethouders Van Sluis en Faassen gaan meedenken over het zaadje dat de gemeente kan planten om het eco-systeem op het Rivium te doen groeien.   

Bron: Gemeenteraad