Nieuws uit de raadscommissies

Raadscommissie Dienstverlening en Economie

In deze raadscommissie kwamen vooral twee onderwerpen aan de orde: het beleid voor sport- en bewegen en het beleid voor de aanpak van armoede en schulden.

Sport en bewegen

Door het college is een nieuwe beleidsnota opgesteld over sport en bewegen. De nota heeft twee hoofddoelstellingen:

  1. Het verbeteren van gezondheid en welzijn van de Capellenaar met sport en bewegen;
  2. Sport en bewegen intensiever inzetten als middel om doelstellingen op het gebied van andere beleidsterreinen zoal de zorg, jeugd en participatie te realiseren.

Op basis van deze doelstellingen formuleert het college in de nota een aantal speerpunten voor sport en bewegen in Capelle voor de komende jaren.

Binnen de gehele commissie was er veel draagvlak voor de gepresenteerde nota. De SP maakte bij de bespreking kenbaar de taken die nu liggen bij Sportief Capelle liever te leggen bij de gemeentelijke organisatie zelf. Op deze wijze denkt de SP dat de aansturing van deze taken beter kan plaatsvinden. De wethouder en de overige fracties zagen dit juist anders en zijn erg tevreden over de wijze waarop Sportief Capelle functioneert.  De fracties van ChristenUnie, SGP en PvdA en  – in iets mindere mate – Leefbaar Capelle zijn van mening dat de doelstellingen wat concreter in de nota geformuleerd zouden moeten worden, zodat na verloop van tijd beter kan worden gemeten. Om deze reden wordt verder over de nota gesproken tijdens de raadsvergadering van 27 maart.

Aanpak armoede en schulden

De wet bepaalt dat de gemeente iedere vier jaar een nieuw beleidsplan over de Schuldhulpverlening moeten vaststellen. Voor de bestrijding van armoede in de gemeente was eerder een beleidsplan voor de jaren tot en met 2016 vastgesteld. Om de schuldhulpverlening en armoedebestrijding ook voor de komende jaren voldoende vorm te geven is één beleidsplan voor beide onderwerpen opgesteld en aan de raad voorgelegd. Het beleidsplan bouwt voort op het bestaande beleid en legt verbanden met de nieuwe taken die de gemeenten sinds 2015 hebben binnen het sociale domein.

De fracties van Leefbaar Capelle, VVD en D66 vinden het een beleidsplan waarmee de komende jaren goed gewerkt kan worden. De fracties van de PvdA en ChristenUnie staan ook niet negatief tegenover het beleidsplan, maar missen een beeld van wat precies te bereiken met het beleidskader, waarbij de PvdA bovendien een focus mist op de oorzaken van de problemen. De SP is van mening dat het aanvalsplan niet hetgeen is waar de fractie op had gehoopt. Zo vindt deze fractie o.a. dat mensen die in armoede leven op een meer laagdrempelige manier ergens moeten kunnen aankloppen. De SGP fractie had gehoopt op wat meer concretere maatregelen in het beleidsplan. Op verzoek van de SP wordt het kader als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 27 maart.

Wilt u zelf de hierboven genoemde beleidsplannen nalezen, kijk dan op in de raadskalender bij de vergaderstukken van de raadscommissie Dienstverlening en Economie van 13 maart.

Raadscommissie Bestuur, Veiligheid en Middelen

In de vergadering van deze raadscommissie is over een aantal onderwerpen gesproken.

Gemeenschappelijke regelingen

In de loop van het voorjaar wordt inzicht verwacht in de ontwikkeling van de GR IJsselgemeenten. De vraag moet dan worden beantwoord welke gemeentelijke afdelingen wanneer overgaan in deze gemeenschappelijke regeling.

Financiële verordening 2017

Op grond van artikel 212 van de Gemeentewet stelt de gemeenteraad de uitgangspunten voor het financiële beleid en het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie in een financiële verordening vast. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in september 2016 een nieuwe modelverordening gepubliceerd. Onze huidige verordening is hierop aangepast, met uitzondering van de artikelen 5, 11, 12 en 18 waar de gemeente Capelle aan den IJssel niet geheel de VNG verordening volgt. Het vaststellen van de financiële verordening 2017 waarborgt dat aan de eisen van rechtmatigheid en controle wordt voldaan.

De verordening is in de Auditcommissie, in aanwezigheid van de externe accountant Deloitte, besproken. Dit heeft geleid tot een kleine aanpassing. Over de rest wordt door de Auditcommissie en de accountant positief geadviseerd. Na een korte discussie wordt voorgesteld het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 27 maart a.s.

Concept Plan Brandweerzorg 2017 – 2020 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Het concept Plan Brandweerzorg is ontwikkeld om te beschrijven hoe de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) haar vakgebied ziet en welke richting zij uit wil in de periode 2017 – 2020. Het plan levert op het gebied van brandweerzorg de input voor het regionaal beleidsplan van de VRR, wat begin 2018 wordt geactualiseerd. Vooraf aan het definitieve besluit door het Algemeen Bestuur van de VRR worden de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken. Verder wordt er door de VRR gevraagd om een aantal vragen te beantwoorden. Het college adviseert om aan de VRR geen zienswijze kenbaar te maken en de gestelde vragen conform het concept-raadsvoorstel te beantwoorden. Op verzoek van de raadscommissie worden de zienswijzen aangepast op het punt dat de VRR wordt gevraagd aan te geven welke mogelijkheden zij ziet voor het behoud van de vrijwillige brandweer. Het gaat dan om het zoeken naar mogelijkheden voor deelname aan de vrijwillige brandweer. Bij voorbeeld door ook mensen overdag toe te laten die in de gemeente werken. Geadviseerd wordt het aangepaste stuk te agenderen als hamerstuk voor de raadsvergadering van 27 maart a.s.

Notitie VVD ontmoediging afsplitsing fractie

Het doel van deze notitie is het verkrijgen van een discussie binnen de commissie Bestuur, Veiligheid en Middelen met betrekking tot de afsplitsing binnen de gemeenteraad van fracties. Deze raadsperiode heeft de Capelse gemeenteraad te maken gehad met meerdere afsplitsingen. De VVD is van mening dat afsplitsingen, binnen de kaders van de wet, moeten worden ontmoedigd en dat daarnaast de symptomen die deze afsplitsing met zich mee brengen moeten worden geneutraliseerd. Te denken valt aan de samenstelling van het presidium, het seniorenconvent en het wijzigen van de spreektijden. De uitkomst van de te voeren discussie kan een voorbereiding zijn voor een latere wijziging van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en nadere werkzaamheden van de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel 2015.

De raadscommissie is breed van mening dat het nooit wenselijk is dat leden zich afsplitsen van hun oorspronkelijke fractie. De SP, PvdA en een deel van het CDA zijn het met de VVD eens. Een meerderheid van de commissie ziet te veel nadelen in het voorstel en vraagt zich af hoe dit zich verhoud tot leden die uit een fractie worden gezet. Het niet deelnemen aan het presidium stuit op te veel praktische bezwaren. Afgesplitste raadsleden zouden te veel praktische informatie gaan missen. Het voorstel om iets met de spreektijden te doen, kan op de meeste steun krijgen. Het voelt onrechtvaardig als door het afsplitsen van leden van een fractie anderen minder spreektijd krijgen. Echter het praktisch invullen van welke maatregelen dan toepasbaar zijn stuit toch op bezwaren. De VVD neemt het stuk terug en beraadt zich of zij in de nieuwe raadsperiode hier nogmaals op terug zullen komen.

Raadscommissie Stadsontwikkeling en -Beheer

Deze raadscommissie vergaderde over de volgende onderwerpen.

Ontwerp Verklaring van geen bedenkingen van het openbaar gebied Meidoornveld

De raadscommissie adviseert de ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor de herinrichting van het openbaar gebied Meidoornveld niet te agenderen voor de raadsvergadering van 27 maart. Er zijn teveel onduidelijkheden over het proces. Ook een inspreker wijst hier op. Havensteder wil graag een deel van het openbaar gebied aan het Meidoornveld, (nr. 119 en 144) toevoegen als zij tuin bij de aangrenzende woningen. Dat betekent dat het gebruik van een deel van het brandpad moet worden gewijzigd. De gemeenteraad moet hiervoor akkoord geven, omdat een deel van het bestemmingsplan moet worden gewijzigd. Er zijn echter nog veel vragen over de procedure van Havensteder. Hoeveel mensen zijn er nu voor en tegen? Gaat de overlast van de hangjeugd wel weg door de verandering? Of gaat het om waardevermeerdering van de huizen door het toevoegen van een stuk tuin? Is het überhaupt niet vreemd dat wanneer mensen overlast ervaren een stuk van de openbare ruimte wordt afgepakt zodat de vermeende overlastgevers, maar dus ook alle andere mensen, daar niet meer kunnen komen? De commissie wil graag een gedegen toelichting van Havensteder en behandeld de stukken inclusief die toelichting vervolgens opnieuw in de volgende vergadering van deze raadscommissie.

Weghalen autoparkeerplaatsen voor realisatie fietsenstalling achter de Slotpleinflat

De raadscommissie is akkoord met het weghalen van vier autoparkeerplaatsen en een deel van het pad voor de realisatie van een fietsenstalling in de laad- en loszone achter de flat/winkelcentrum Slotplein. Wel vindt de commissie het een stap te ver om dan ook meteen deze raadsbevoegdheid in het vervolg te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders. Over de delegatie wil de raad in een volgende vergadering van de raadscommissie Bestuur Veiligheid en Middelen een kaderstellende discussie hebben met het college. 

Welstand

Tijdens deze vergadering werd de implementatie van de volledig ambtelijke welstandstoets, wijziging Bouwverordening 2012 en wijziging Welstandsnota 2013 besproken. De raadscommissie was tevreden met de uitkomsten van het Burgerpanel over welstandsvrij bouwen. De PvdA vindt de conclusies echter te positief gepresenteerd. Van de respondenten steunt 65% de ontwikkeling van nieuwe welstandsvrije wijken om zo een gevarieerd woon/werkmilieu te creëren. 60% geeft echter ook aan dat welstandsvrij bouwen niet gewenst is in eigen wijk. Ook Groen Capelle is sceptisch over welstandsvrij bouwen. Het CDA vindt dat het hier en daar kan, maar niet overal. De SGP wijst er op dat Welstandsvrij bouwen niet betekent dat er geen voorschriften meer zijn. Maar de cijfers van het burgerpanel zijn niet zo eenduidig als dat ze gepresenteerd worden. Kleine overtredingen kunnen groot leed voor inwoners met zich mee brengen. Aan het eind van 2017 wordt de nieuwe welstandsnota geagendeerd voor de raadsvergadering.

Vervolgens sprak de commissie over het raadsvoorstel van volledig ambtelijk toetsen van de welstand. De VVD, D66 en Leefbaar Capelle zijn voor. De ChristenUnie steunt de grote lijnen. Het CDA heeft twijfels over ambtelijke welstand. Groen Capelle en de PvdA willen dat de welstands- en monumentencommissie behouden blijft. De SGP en de PvdA hebben nog twijfels over de onafhankelijkheid van de second opinion. Een tweede keer kijken, betekent in de nota dat er ook een ambtelijke heroverweging kan plaatsvinden. Moet een second opinion niet altijd worden uitgevoerd door een externe partij? Wethouder Van Sluis geeft aan dat er nu ook al heel veel ambtelijk wordt getoetst, welstand gaat over smaak en ambtelijk toetsen gaat het regelgeving. De SGP biedt de wethouder aan toch nog eens samen te kijken naar de mogelijkheden voor het organiseren van externe expertise. Om de perceptie te voorkomen dat advisering en besluitvorming in één hand zit. De raadscommissie wil het stuk graag bespreken in de raadsvergadering van 27 maart.

Bestemmingsplan ’s-Gravenweg –West

Drie buren die een bodemprocedure zijn begonnen tegen de exploitatievergunning van Bungel’s pannenkoekenhuis aan de ‘s-Gravenweg, waren aanwezig om hun onvrede te uiten over de komst van het pannenkoekenhuis naast hun woonhuizen. Zij hebben veel overlast van de schreeuwende en gillende kinderen in de bijbehorende speeltuin. Wethouder Van Sluis geeft aan dat in de raadscommissie van deze avond wordt gesproken over het bestemmingsplan ’s-Gravenweg –West. Het afgeven van de horeca-exploitatievergunning voor Bungel’s is gedaan op basis van het huidige bestemmingsplan en is onder behandeling van de rechter. Daar kan vanavond niet over gesproken worden. De SGP vindt dat je niet ineens van een kavel met een horecavergunning, een woonvergunning kunt maken. Groen Capelle heeft bij de naaste buren geluisterd en vindt dat, hoewel het lastig is geluidsreductie te regelen, de bewoners beschermd moeten worden. Ook de PvdA vindt dit serieuze klachten, waar niet aan voorbij gegaan kan worden. Het CDA benadrukt dat de geluidsmetingen aangeven dat de spelende kinderen 50 decibel produceren en dat is een paar decibel méér dan windturbines. Samen met de ChristenUnie vraagt zij naar de mogelijkheid voor het aanpassen van de bestemming op de kavel in de toekomst. Geen horeca meer, zodra Bungel’s stopt. De wethouder onderschrijft echter de woorden van D66, dat wanneer je het slagenlandschap van Landelijk Capelle echt wilt laten beleven door de mensen, een horecabestemming daaraan bijdraagt. Hoe vervelend de overlast voor de buren ook is. De raadscommissie adviseert het vaststellen van het bestemmingsplan te agenderen als bespreekstuk tijdens de raadsvergadering van 27 maart.

Bron: Gemeenteraad