Bekendmakingen 15 maart 2017

Omgevingsvergunning                 aangevraagd

Datum ontvangst: 2 maart 2017

Bermweg 36
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, uitbreiding woonhuis.

Datum ontvangst: 3 maart 2017

Bermweg 450
Voor de activiteit: bouwen, vervangen beschoeiing.

Hoofdweg (nabij Mc Donalds)
Voor de activiteit: kappen, 3 Hollandse iepen in verband met werkzaamheden aan de stroomvoorziening.

Datum ontvangst: 7 maart 2017

Centrumpassage 39
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, standplaats Bram Ladage.

Datum ontvangst: 8 maart 2017

Hollandsch Diep 69
Voor de activiteit: bouwen, kantoorruimte wijzigen naar woningen.

Datum ontvangst: 9 maart 2017

Pelikaanweg
Voor de activiteit: bouwen, nieuwbouw sportcomplex ‘de Pelikaan’.

Omgevingsvergunning                 verleend

Verzenddatum: 6 maart 2017

Koperwiek
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, uitbreiding parkeergarage en aanpassing winkelruimte.

Roerdomplaan/Reigerlaan
Voor de activiteit: kappen, 1 honingboom en 1 Hollandse iep in verband met de herinrichting van de centrumring. Herplant met twee bomen van een nader te bepalen soort.

Verzenddatum: 7 maart 2017

Prins Constantijnweg 2
Voor de activiteit: bouwen, constructie t.b.v. koelinstallatie.

Kalundborg 7
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel.

Verzenddatum: 8 maart 2017

’s-Gravenpark 1
Voor de activiteit: bouwen, nieuwbouw woning.

Schinkelse baan 1
Voor de activiteit: afwijken bestemmingsplan, vestigen pijnpoli en lunchbar.

Binnenhof 10
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, twee dakkapellen

Beltmolen 93
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel.

Deze vergunningen zijn verleend met de reguliere procedure.

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit verstuurd zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen en/of reclame, kunt u terecht bij de heer R. Verboom, telefoon (010) 2848746. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer (010) 2848721. De besluiten omgevingsvergunning zijn openbaar en kunnen worden ingezien op de gemeentewerf, Groenedijk 10. Voor het inzien van overige besluiten omgevingsvergunning neemt u contact op met mevrouw W. Sonneveldt, telefoon (010) 284865.

Verkeersbesluit parkeerverbod Merellaan 445 – 449

Het college heeft op 8 maart 2017 besloten om het parkeren op een deel van de Merellaan, ter hoogte van de woningen nr. 445 tot en met 449 in het daar gelegen hof, te verbieden middels een gele onderbroken streep. Hierdoor zijn de parkeerplaatsen op eigen terrein van deze woningen weer op een acceptabele wijze te gebruiken. Het verkeersbesluit en de bijbehorende tekening zijn in te zien bij het Informatiecentrum in het gemeentehuis aan de Rivierweg 111. Ze zijn ook in te zien op www.officielebekendmakingen.nl.

N.B.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht heeft elke belanghebbende de bevoegdheid om tegen deze verkeersbesluiten bij het college van burgemeester en wethouders (Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel) een bezwaarschrift in te dienen. Het gemotiveerde bezwaarschrift moet worden ingediend binnen een termijn van 6 weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het verkeersbesluit is bekendgemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten: a. de naam en het adres van de indiener, b. de dagtekening, c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en d. de grond van het bezwaar.

Ontheffing geluidshinder                                  verleend

 • Werkzaamheden metrostation Capelle Centrum, aan de Kerklaan 441, van woensdag 22 maart 2017 22.00 uur tot donderdag 23 maart 2017 06.00 uur.

In gebruik name gemeentegrond                       verleend

 • Bouwplaats Vuurdans, voor opslag materialen (voor onderhoudswerkzaamheden woning i.o.v. Havensteder). Periode 27 maart tot en met 26 mei 2017;
 • Carwash t.b.v. de Roparun, voor het gemeentehuis op dinsdag 11 april 2017 en zaterdag 15 april 2017 van 09.00 uur tot 16.00 uur.

In gebruik name gemeentegrond (verlenging)         verleend

 • Locatie Ets-Fresco-Grafiek-Aquarel, voor de periode van 27 april 2017 tot en met 21 juli 2017;
 • Locatie parkeerplaats hoek Damsterdiep, voor de periode van 25 maart 2017 tot en met 28 juli 2017.                                                    

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers) of het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. De voorwaarden voor het doen van een melding vindt u in het Digitaal-loket. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente.

De volgende meldingen en/of kennisgevingen zijn door de gemeente geaccepteerd:

 • Stemloket JOUD (jong en oud), De Trefhoek (Schermerhoek 506), op woensdag 15 maart 2017 van 15.00 uur tot 18.00 uur;
 • Barbecue in het Schollebos op zaterdag 10 juni 2017 van 15.00 uur tot 20.00 uur.
 • Nationale Buitenspeeldag, speelplaats in De Graafschap, op woensdag 14 juni 2017 van 12.00 uur tot 16.30 uur;
 • Plaatsen container in verband met verbouwing keuken, parkeerplaats voor de woning Sibeliusweg 64. Voor de periode van 20 maart 2017 tot en met 2 april 2017.

Evenementenvergunning

De hieronder genoemde aanvraag voor een evenementenvergunning is ter informatie.

 • Super Schenkel Dag, veld Bongerd/Dotterlei, op 24 juni 2017 van 12.00 uur tot 17.00 uur.

Voornemen tot uitschrijving basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters – geboortedatum – adres – geplande datum

 • Gao, Y. – 14-10-1994 – Tjalk 31 – 27-03-2017
 • Losiabar, S.C. – 21-10-1988 – Valeriusrondeel 651 – 30-03-2017
 • Zhao, S. – 10-12-1985 – Desertosingel 77 – 03-04-2017
 • Firma, R.N. – 18-11-1992 – Wiekslag 554 – 10-04-2017

Wij verzoeken deze personen te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: [email protected] of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de basisregistratie personen worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet  hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet basisregistratie personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking “Vertrokken Met Onbekende Bestemming” te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de basisregistratie personen;

Naam en voorletters – geboortedatum – adres – uitgeschreven op

 • Kučma, P. – 20-03-1976 – Purmerhoek 440 – 06-03-2017
 • Janiszewski, M. – 26-09-1987 – Paasberg 105 – 06-03-2017
 • Alduk, D. – 02-04-1981 – Lepelaarsingel 12 – 06-03-2017
 • Ruimwijk, M.J. – 20-09-1971 – Neckardal 2 – 06-03-2017           

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn gaat 1 dag na deze publicatie in.

Bron: Gemeente (bekendmakingen)